Pridobitev certifikata Zaupanja vredna nepremičninska družba

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba lahko pridobi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje po Pravilniku o certifikatu Zaupanja vredna nepremičninska družba

Obrazec 1 - Vloga za pridobitev certifikata Zaupanja vredna nepremičninska družba 
Obrazec 2 - Seznam nepremičninskih posrednikov (priloži se tudi potrdilo o delovnih izkušnjah za vsaj enega nepremičninskega posrednika s seznama)

Potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe izdaja Ministrstvo za pravosodje. Vlogi lahko pridobite na spodnjih povezavah in ju posredujete na e-naslov ministrstva: ke.mp@gov.si
Vloga za fizične osebe
Vloga za pravne osebe

Potrdila o nekaznovanosti za prekrške na podlagi določb Zakona o nepremičninskem posredovanju pa izdaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Spodaj so podrobnejša navodila za podajo vlog in obrazca, ki ju posredujete na naslov gp.tirs@gov.si

S strani Tržnega inšpektorata RS smo v zvezi s pridobitvijo certifikata prejeli podrobnejša navodila za dostop do podatkov iz  njihove prekrškovne evidence, v skladu z določbami Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 3/18). Pravilnik vsebuje tudi obrazce, na katerih se vloži zahteva in v izogib dopolnjevanju vlog in podaljševanju postopkov na izrecno obvestilo Tržnega inšpektorata RS predlagamo, da za zahtevo uporabite obrazca, ki ju najdete spodaj. V primeru nepopolnosti vlog organ ni dolžan izdati potrdila.


Zahteva za pridobitev podatkov iz evidenc prekrškovnega organa - ZA FIZIČNE OSEBE 
Zahteva za pridobitev podatkov iz evidenc prekrškovnega organa - ZA PRAVNE OSEBE


Postopek podelitve certifikata, vodi strokovna služba ZPN na podlagi vloge, ki jo na sedež GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, vloži vlagatelj. Strokovna služba ZPN pred podelitvijo certifikata preverja in ugotavlja naslednje pogoje: 

 1. vlagatelj je registriran za opravljanje dejavnosti posredništvo v prometu z nepremičninami indejavnost neprekinjeno opravlja vsaj 2 leti;
 2. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
 3. direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno obsojena zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet, oziroma zoper njo ni uveden kazenski postopek v zvezi s takšnim kaznivim dejanjem;
 4. zoper gospodarski subjekt ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje ni prepovedano s sodno odločbo po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
 5. da gospodarski subjekt in/ali odgovorna oseba v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno kaznovana za prekršek po 1., 3., 5., 11. ali 12. točki prvega odstavka 34. člena ZNPosr;
 6. je podpisnik izjave o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami; 
 7.  je v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlena vsaj ena oseba ali da je nepremičninska družba samostojni podjetnik posameznik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas;
 8. za nepremičninsko družbo naloge nepremičninskega posrednika opravlja vsaj ena oseba z vsaj 5 leti delovnih izkušenj pri posredništvu v prometu z nepremičninami;
 9. zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje;
 10.  ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa;
 11. ima sklenjeno zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami v skladu z zakonskimi določili, ki vsebuje najmanj zavarovanje poklicne odgovornosti in zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti z vključenim zavarovanjem delodajalčeve odgovornosti;
 12. ima sprejete ustrezne notranje akte za varstvo osebnih podatkov in za izvajanje ZPPDFT-1 za dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami;
 13. ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev;
 14. ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi RS;
 15. v zadnjih 2 letih ni ravnal v nasprotju z določbami tretjega do petega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika,

Certifikat s sklepom podeli direktor ZPN z veljavnostjo do 31. januarja naslednjega koledarskega leta. Strokovna služba ZPN objavi in vodi katalog imetnikov certifikata na spletni strani ZPN. Imetnik certifikata lahko uporablja logotip in značke certifikata v skladu s pravili.  

Stroški postopka za pridobitev  certifikata "Zaupanja vredna nepremičninska družba" znašajo za člane GZS-ZPN 50,00 € + DDV (61,00€ z DDV), za ostale pa 300,00 € + DDV (366,00 z DDV)  in jih je potrebno s sklicem 2060-5530  vplačati na: TRR: 02924-0017841495, Banka: NLB Ljubljana, IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X ali TRR: 03100-1002177231, Banka: SKB d.d., IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X. Prejemnik: GZS ID za DDV: SI73354376, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Cena za dodaten izvod potrdila ali nalepke znaša 5,00 € + DDV (6,10€ z DDV) za člane GZS-ZPN oz.  10,00 € + DDV (12,20€ z DDV) za ostale.

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepša hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.