Zavarovalni produkt za nepremičninske posrednike

V letu 2017 smo se na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje odločili, da bomo po zgledu nekaterih drugih stanovskih organizacij, ekskluzivno za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami, na zavarovalnem trgu izvedli aktivnosti z namenom pridobitve najugodnejše ponudbe za zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti in poklicne odgovornosti nepremičninskega posrednika, kar zahteva že določba 6. člena veljavnega Zakona o nepremičninskem posredovanju. Ta določa, da mora nepremičninska družba pred začetkom opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovati in imeti ves čas opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 150.000 evrov za posamezen zavarovalni primer oziroma od 350.000 evrov za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Za strokovno izvedbo postopka povpraševanja (razpisa) z namenom pridobitve ponudb kakovostnega zavarovalnega programa, ki bi bile obenem tudi ugodnejše od obstoječih na zavarovalnem trgu, smo izbrali KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o., ki deluje od leta 1991 in je članica mednarodnega partnerstva zavarovalnih posrednikov UNiBA. S tem ji je omogočen dostop do več pozavarovalnih trgov (Lloyds/London, Moskva, Dubaj ...). Obenem se lahko pohvali z več kot 400 strankami ter z več kot 17 mio EUR zbrane letne premije. Ob analizi obstoječih zavarovalnih polic, je bilo ugotovljeno, da na zavarovalnem trgu na tem področju obstajajo zelo različni zavarovalni produkti, sklenjena zavarovanja pa nepremičninskim družbam niti približno ne nudijo primernega zavarovanja. Zato smo ob pripravi razpisne dokumentacije posebno pozornost namenili zavarovalnemu programu po meri nepremičninskih družb. Konec leta 2017 smo na podlagi pripravljene razpisne dokumentacije med vsemi zavarovalnicami, ki delujejo na našem trgu, izvedli razpis in v okviru tega pridobili dve ponudbi. Po izvedenih pogajanjih smo izbrali ponudbo zavarovalnice Wiener Staedtische, podružnice v Ljubljani, s katero smo v začetku novembra tudi sklenili krovno pogodbo.

V okviru sklenjene krovne pogodbe za zavarovanje odgovornosti smo, izključno za člane ZPN, ob sklenitvi zavarovanja zagotovili naslednje ugodnosti:

 • vsak član kot zavarovalec sklene zavarovanje na podlagi te krovne pogodbe za zavarovalne vrste določene s to pogodbo na način in pod pogoji, kot to določa ta pogodba;
 • osnove za določitev zavarovalne premije po posamezni zavarovalni vrsti so fiksne za ves čas trajanja te pogodbe z upoštevanjem določil o poslovno tehničnem rezultatu in vsebujejo vse elemente iz katerih so sestavljene;
 • zavarovalne pogodbe (police) trajajo eno leto in so permanentne, kar pomeni, da jih lahko vsaka pogodbena stranka odpove s 3 mesečnim odpovednim rokom ob koncu posameznega zavarovalnega leta;
 • premija se plačuje vnaprej v enkratnem znesku in če zavarovalna premija presega 600 EUR bruto, se lahko plača v več obrokih, s tem da je minimalna višina obroka 300 EUR;
 • možnosti načina plačila so poleg letnega oziroma enkratnega plačila še: polletno, kvartalno in mesečno, če so izpolnjeni kriteriji iz zgornje alineje;
 • zavarovanje v vsakem primeru krije tudi solidarno odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo povzročijo:
 1. pravne ali fizične osebe, ki jim zavarovanec odda dela v izvajanje kot svojim pogodbenim podizvajalcem;
 2. zunanji pogodbeni sodelavci (fizične osebe, ki imajo sklenjeno podjemno ali drugo pogodbo z zavarovancem). V tem primeru ima zavarovalnica pravico uveljavljati regres od podizvajalca oziroma zunanjega pogodbenega sodelavca, ki je s svojim ravnanjem povzročil škodo. Če so podizvajalci oziroma pogodbeni sodelavci navedeni v polici kot "sozavarovane osebe" velja, da imajo enako kritje kot zavarovanec, vendar le za dela, ki jih izvajajo za zavarovanca; 
 •  v kolikor je zavarovalec samostojni podjetnik, je v zavarovanje vključena tudi odgovornost zasebnika v okviru izvajanja dejavnosti samostojnega podjetnika;
 • v kolikor je zavarovalec pravna oseba, je v zavarovanje vključena tudi odgovornost zasebnika na službeni poti in, če zasebnik nima sklenjenega drugega zavarovanja odgovornosti; 
 • v primeru franšize zavarovalnica obravnava in obračuna vse odškodninske zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovalec plača zavarovalnici dogovorjeno franšizo v roku 14 dni od dneva prejema poziva s strani zavarovalnice. Zavarovalnica mora pred sodno in izvensodno poravnavo za znesek v višini franšize pridobiti pooblastilo s strani zavarovalca; 
 • zavarovalno kritje se nanaša na škodne dogodke, ki nastanejo na geografskem območju Evrope; 
 • v zavarovalno kritje je vključeno retroaktivno zavarovalno kritje za obdobje enega leta; 
 • agregat zavarovalnega kritja je dvojna zavarovalna vsota; 
 • bonus na dosežen skupni poslovno tehnični rezultat:
 • osnovo za izračun bonusa na doseženi skupni poslovno tehnični rezultat predstavlja skupna obračunana zavarovalna premija (brez DPZP):
 • škodni rezultat se izračunava po preteku vsakega zavarovalnega leta, vendar prvič po 1.1.2020. Pri izračunu se upošteva obračunana zavarovalna premija in likvidirane škode v celotnem zavarovalnem obdobju;
 • obračunana letna zavarovalna premija se zmanjša za morebitne že izplačane bonuse. Likvidiranim škodam se prištejejo tudi škode v reševanju (škodna rezervacija na prvi dan zavarovalnega leta v katerem se izračunava škodni rezultat) in odštejejo regresirane škode;
 • zavarovalnica najkasneje do 30.01. vsako leto zavarovalnemu posredniku naročnika posreduje izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat za preteklo zavarovalno leto in ga izplača zavarovalcem do 15.03.
Škodni rezultat (v %)

Bonus na doseženi skupni
poslovno tehnični rezultat (v %)

od 0 do vključno 10

25

nad 10 do vključno 20

20

nad 20 do vključno 30

15

nad 30 do vključno 40

10

nad 40 do vključno 50

5

 

 Še posebej za zavarovanje poklicne odgovornosti nepremičniskega posrednika:

 • zavarovanje velja tudi za kršitve (strokovne napake), ki izhajajo oziroma so bile storjene največ eno leto pred začetkom veljavnosti zavarovanja, razen če je to drugače določeno v polici;
 • stroški in obresti se ne vštevajo k zavarovalni vsoti, razen če so ti posledica neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti zavarovalca iz sklenjenega zavarovanja;
 • kazni oziroma globe, ki jih kot pravno priznano škodo, zaradi posledice kršitve (strokovne napake) zavarovanca, uveljavlja tretja oseba zavarovalca na podlagi (civilno) odškodninskega prava so vključene v zavarovalno kritje;

V kolikor je sklenjeno tudi zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti (SCO) je vključeno tudi zavarovalno krije odgovornosti zavarovanca:

 • delodajalčeva odgovornost s podlimitom 20% od zavarovalne vsote; 
 • zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb zaradi izliva vode, ki je posledica kakršnegakoli poškodovanja vodovodnih, toplovodnih, parovodnih ali kanalizacijskih cevi in povzroči uničenje, poškodbo ali izginitev stvari; 
 • za ravnanje delavcev, ne glede na to ali so pri zavarovancu zaposleni ali ne, oziroma oseb, za katerih ravnanje zavarovanec kakorkoli odgovarja, za škode, ki jih povzročijo pri opravljanju svoje službe oziroma pri opravljanju dela in nalog za zavarovanca; 
 • zaradi obstoja garaže, ki je na zemljišču ali v objektih, če ne gre za garažo, dano v zakup, ali za garažo, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti hrambe vozil; 
 • zaradi uporabe osebnih in tovornih dvigal ter podobnih naprav (žerjavi ipd.); 
 • odškodninskih zahtevkov vseh oseb, ki izvirajo iz dejavnosti na terenu; 
 • vse dodatne nevarnostne vire, ki izvirajo iz zavarovančeve registrirane dejavnosti (vključno hišna in zemljiška posest);
 • zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke za škode na stvareh, ki so bile predane zavarovalcu ali osebi, ki deluje zanj, vendar zgolj kadar gre za namen izvajanja ogledov in
 • v zavarovalno kritje je vključena odgovornost zavarovanca za stroške ponovne izdelave dokumentov.

Podrobnejša navodila za sklenitev zavarovanja in kalkulator za izračun zavarovalne premije, ki je odvisna od želene zavarovalne vsote in samopridržaja (franšize), so dostopna na spletni strani.

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepša hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.